Chef för VA-verk och ledningsnät

Du som är chef och ansvarig för hela eller delar av verksamheten har också ansvaret för arbetsmiljön. Dina uppgifter är särskilt viktiga för att arbetsmiljön ska vara säker och anställda ska trivas och inte riskera att drabbas av olyckor eller ohälsa. Här finns tips och råd om dessa arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt och måste fungera

Det saknas statistik över arbetsskador inom VA (den statistik som finns gäller för insamling och hantering av avfall, avloppsrening och gaturenhållning, SNI-kod 84125). VA-verk och ledningsnät är dock en miljö med många risker och det finns många exempel på olyckor som inträffat. Problemen med mikroorganismer och infektioner samt med farliga gaser och explosiva gaser som kan förekomma speciellt i små och dåligt ventilerade utrymmen är välkända. Det finns därför goda skäl att arbeta med säkerhet och arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har utfärdat många föreskrifter som gäller också på VA-verk och vid arbete i ledningsnätet. Webbplatsen Arbetsmiljö-VA ger tips och råd om hur ni kan göra för att klara Arbetsmiljöverkets krav.

Fungerande arbetsmiljöarbete

Ett fungerande arbetsmiljöarbetet bygger på kommunikation mellan anställda och ledning. Som chef är det viktigt att skapa förutsättningar för fungerande kommunikation på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbetet bygger på kunskap om risker och om hur man skapar en god arbets-miljö. Därför är det viktigt att båda arbetsledare och anställda har utbildning om de risker som kan förekomma och om hur man undviker riskerna, exempelvis vid arbete i trafik, inuti ledningar, i tunnlar, med brunnar och motorsåg.  Dessutom krävs särskild kunskap om man till exempel arbetar i explosionsklassade zoner eller har andra farliga arbetsuppgifter. Som chef är det viktigt att säkerställa att anställda har den kunskap de behöver, dels om den egna arbetsmiljön och hur man skyddar sig, men också den kunskap som behövs för att sköta de arbetsuppgifter som krävs för ett fungerande arbetsmiljöarbetet, till exempel kemikaliearbetet.

Arbetsmiljöverket ställer krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Arbetsmiljö-VA tipsar om hur SAM:srutiner kan utformas för arbete i VA-verk och i ledningsnätet. Här finns också en översikt om vad som gäller vaccinationer och medicinska kontroller, vad som gäller för arbets- och skyddsinstruktioner och vad som är viktigt att tänka på när det gäller underhåll, besiktning och kontroller. Som chef, har du ansvaret för att detta fungerar.

Säker anläggning

En säker arbetsmiljö skapas bland annat genom att anläggningen utformas säkert. Under anläggningen beskrivs hur man skapar en säker anläggning. Är er anläggning säker, eller finns skäl att se över och förbättra delar av anläggningen för att öka säkerheten?

Flera åtgärder som ökar anläggningens säkerhet är relativt billiga. Inför arbetet med nästa års budget och inför kommande förändringar i anläggningen är det särskilt viktigt att fundera över om några mer kostsamma förbättringsåtgärder ska tas med i planeringen.

Det är lätt att tro att en säker anläggning är något som bara kostar. Så behöver det inte alls vara. En anläggning som inte är säker kan leda till merkostnader, till exempel för att arbetet tar längre tid när skyddsutrustning måste användas, särskilda skyddsinstruktioner måste följas eller ensamarbete inte kan tillåtas.

Tydliga regler, rutiner och instruktioner om hur man arbetar säkert

Säkert arbete bygger dels på kunskap om riskerna, dels på tydliga regler och rutiner som följs. Under arbeta säkert har vi samlat tips och råd om arbetsuppgifter som innebär särskilda risker och som arbetsledare och anställda kan ha nytta av. Som chef kan du agera för att det är viktigt med sådana tydliga regler och rutiner och tipsa dina medarbetare om att ArbetsmiljöVA innehåller tips och råd om säkra arbetsrutiner.

Senast ändrad: 2014-12-09
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.