Rutiner för arbetsmiljöarbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete) handlar om att ha fungerande rutiner för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Rutinerna ska innefatta:

  • En arbetsmiljöpolicy som klargör hur ledningen ser på arbetsmiljön. Arbetsmiljöpolicyn är viktig eftersom den ger riktlinjer för arbetsmiljön och ska därför vara känd av de anställda. I organisationer med minst tio arbetstagare ska arbetsmiljöpolicyn vara skriftlig.
  • En handlingsplan för vad som ska göras för att förbättra arbetsmiljön. Handlingsplanen ska innehålla sådant som inte åtgärdas omedelbart. Handlingsplanen bygger på en bedömning av riskerna i verksamheten. Som underlag för handlingsplanen kan ni använda den checklista som utvecklats för VA-verk.
  • Eventuella arbetsolyckor, arbetssjukdomar eller färdolycksfall ska rapporteras Länk till annan webbplats. till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Allvarliga arbetsolyckor samt allvarliga tillbud (dvs. om någon skadats svårt eller dött, om flera skadades samtidigt eller om ett tillbud innebar allvarlig fara för liv eller hälsa) ska rapporteras omgående till Arbetsmiljöverket.
  • Arbetsskador ska utredas och följas upp och åtgärder ska vidtas för att något liknande inte ska hända igen.
  • Rutiner för kemiska produkter som finns eller används i verksamheten och kemiska risker som kan uppkomma i verksamheten,  exempelvis kvävande eller explosiva gaser.
  • För att arbetsmiljöarbetet ska fungera, behövs det en tydlig fördelning av arbetsuppgifterna. Om organisationen har mer än tio anställda ska denna fördelning vara skriftlig. Dessutom ska arbetsmiljöarbetet drivas i samråd med anställda och skyddsombud. När arbetsuppgifterna fördelas behöver man också säkerställa att de som får arbetsuppgifter har tillräckliga kunskaper och resurser för att klara sina uppgifter.
  • Arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. Sådant som inte fungerat tillräckligt bra ska förbättras. I organisationer/företag med mer än tio anställda ska uppföljningen dokumenteras.

Som underlag för verksamhetens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet kan man använda denna webbplats, gärna i kombination med Arbetsmiljöverkets temasidor om systematiskt arbetsmiljöarbete Länk till annan webbplats..

Rutiner för arbetsmiljöarbetet är bra, men bara rutiner räcker inte.

Rutinerna ska fyllas med ett bra innehåll, så att man arbetar med de arbetsmiljörisker som finns i verksamheten och vidtar effektiva åtgärder. ArbetsmiljöVA ger tips och råd både om vilka risker som finns och hur ni kan förbättra arbetsmiljön. Läs mer under Arbeta säkert. Ett bra arbetsmiljöarbete underlättas av väl utformade och säkra lokaler, maskiner och annan utrustning. Läs mer om det under Anläggningen.

Senast ändrad: 2020-03-27
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.