Bygg- och anläggningsarbete

Inom reningsverk förekommer byggnadsarbete exempelvis vid ny- och ombyggnation av VA-verk och anläggningsarbete i samband med rörläggning och underhållsarbeten i ledningsnätet. Bygg- och anläggningsarbete innebär särskilda risker. Därför är det viktigt att det finns ett väl fungerande arbetsmiljöarbete med bland annat arbetsmiljöplan och BAS-P och BAS-U.

Bygg- och anläggningsarbete handlar vanligtvis om tillfälliga arbetsplatser där det exempelvis kan finnas risk för fallolyckor och kanske också för ras. Dessutom används många maskiner med risk för olyckor, buller och vibrationer.  Kanske arbetar man också inuti tunnlar och rör. Vid sådana arbetsplatser är det viktigt att förutse vilka risker som kan förekomma och att planera arbetet så att riskerna minskas. Planeringen handlar bland annat om hur arbetsmiljöarbetet organiseras och vilka metoder och vilken utrustning som ska användas. Denna planering sammanställs i arbetsmiljöplanen och ingår också i arbetsberedningen.

Ansvaret för att arbetsmiljön beaktas ligger på Byggarbetsmiljö-samordnare, BAS. BAS-P, svarar för arbetsmiljön vid planering och BAS-U svarar för att arbetsmiljöplanen följs när arbetet utförs.

Att det ska finnas en arbetsmiljöplan och BAS-P och BAS-U föreskrivs i arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Byggnads- och anläggningsarbeten, AFS 1999:03. Dessa föreskrifter gäller vid ny och ombyggnation av själva VA-verket och ledningsnätet. Reglerna om arbetsmiljöplan, BAS-P och BAS-U gäller inte vid ordinarie drift av VA-verket eller vid inspektion och kontroll av ledningsnätet.

Exempel på rutiner som behövs vid arbete med och i ledningsnätet

 • Vid arbete i ledningsnätet finns rutiner som är likartade för det mesta arbete som utförs i ledningsnätet. Det är en fördel att utveckla sådana grundläggande rutiner som fungerar för de flesta arbetsuppgifter som förekommer, till exempel:
 • Rutiner för kommunikation om avstängning respektive påsläpp av vatten till det rör där arbete ska utföras.
 • Rutiner för att skylta och avgränsa arbetsplatsen, så att det är tydligt att det är en byggarbetsplats och även hur stort byggområdet är.
 • Rutiner för att arbetsmiljöplanen och annan information ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen, exempelvis på en byggtavla.
 • Rutiner för evakuering av nödställd person från ledning, om arbete utförs i ledning.
 • Rutiner för användning av skyddskläder och om särskilda skyddskläder ska användas vid vissa arbetsmoment.
 • Om arbete måste ske i ledning: Hur sker förflyttning i ledningen, för att undvika besvärliga arbetsställningar etc. (det vill säga hur förflyttning med vagn tillämpas)
 • Rutiner för daglig kontroll, innan arbetet påbörjas för exempelvis:
  • Jordfelsbrytares funktion
  • Gasvarnare för syrebrist
  • Andningsskydd (om sådant ska användas)
  • Skyddskläder
Senast ändrad: 2020-03-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.