Arbets- och skyddsinstruktioner

Vissa arbetsuppgifter innebär särskilda risker och det är viktigt att man utför arbetet på rätt sätt eller använder rätt skyddsutrustning. För dessa arbeten behövs det arbets- och skyddsinstruktioner. Ibland måste instruktionerna vara skriftliga.

Arbets- och skyddsinstruktioner kan behövas för arbete

 • I kemikalietank
 • Med rensgaller
 • I sandfilter
 • I för-och eftersedimenteringsbassäng
 • I luftningsbassäng
 • På en höjd över 2 meter
 • I tömda bassänger
 • I slamtank
 • I tömd rötkammare
 • I elektriska installationer
 • I tunnlar
 • I ledningar
 • Med brunnar
 • Med slamsugning och spolning

Om instruktionerna är enkla, kan det räcka  med muntlig information. Det är viktigt att också den som tillfälligt ska göra jobbet tar del av och följer instruktionerna.

Skriftliga instruktioner

Skriftliga instruktioner behövs om det är viktigt att arbetet görs på rätt sätt och att rätt skyddsutrustning används och om arbetet ibland kan utföras av någon som inte i detalj känner till detta, till exempel nyanställd eller någon som tillfälligt ersätter ordinarie personal.

Skriftliga instruktioner bör finnas tillgängliga vid arbetsplatsen.

Innehåll i arbets- och skyddsinstruktioner
Arbets- och skyddsinstruktioner ska beskriva:

 • Hur man ska arbeta och hur man ska skydda sig.
 • Vilka förberedelser som krävs för att arbetet ska göras säkert och
 • Vad man ska göra när arbetet avslutas,
 • Vad som ska göras om det händer en olycka eller sådant som inte borde men ändå kan hända.

Se till att instruktionerna är aktuella

Verksamheter förändras och kanske behöver arbets- och skyddsinstruktioner uppdateras. Vilka rutiner har ni för att återkommande se över att instruktionerna fortfarande gäller och fungerar?

Ibland går det inte att göra arbets- och skyddsinstruktioner

Om arbetet varierar mycket, så att det inte i förväg går att beskriva hur man ska arbeta, är det viktigt att den som utför arbetet har goda kunskaper och kan bedöma riskerna och vilka skyddsåtgärder som krävs och också kan göra en egen riskbedömning. För att en eller flera anställda tillsammans ska kunna utforma egna arbets- och skyddsinstruktioner, krävs att de har god kunskap om risker och skyddsåtgärder. Dessutom måste tid avsättas för planering av säkerhetsarbetet så att man kan bedöma riskerna. Vidare måste den anställde själv kunna besluta om åtgärder och kunna diskutera mer omfattande åtgärder med sin chef.

Chefen har alltid ansvaret för att se till att säkerhetsarbetet fungerar, oavsett vem som ska sköta det praktiska arbetet.

Senast ändrad: 2015-01-29
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.