Arbetsmiljöarbetet

I ett reningsverk är det mycket som måste fungera. Därför behövs rutiner som beskriver

hur

både arbetet och arbetsmiljöarbetet ska fungera. För att rutinerna ska fungera bra, måste de anpassas till verksamheten och de anställda och vara enkla att följa.

ArbetsmiljöVA

innehåller många tips och råd om

hur

ni kan arbeta och

vad

ni kan göra för att arbetsmiljön ska bli säker och för att anställda ska må bra och trivas på jobbet.

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera bra krävs:

  • Fungerande kommunikation inom organisationen.
  • Fungerande introduktion och utbildning, så att alla anställda känner till vilka risker som finns i verksamheten och hur man arbetar säkert.
  • Fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet, bland annat för att kartlägga och bedöma risker och göra en skriftlig handlingsplan. Ett enkelt och effektivt sätt att identifiera arbetsmiljörisker och åtgärder som bör vidtas, är att använda Checklistorna som utvecklats för att passa reningsverk. Dessa checklistor kan kompletteras med en Checklista om trivsel och arbetsklimat Pdf, 201 kB.. Checklistorna är bra underlag för skyddsronder (arbetsmiljöronder), som kan vara ett effektivt sätt att kartlägga risker och samtidigt göra en handlingsplan.
  • Fungerande fördelning av de arbetsuppgifter som ingår i arbetsmiljöarbetet. Det är också viktigt att de som ska sköta uppgifterna har tillräcklig kompetens och tillräckligt med tid, resurser och befogenheter att sköta uppgifterna.
  • Som en kontroll på att arbetsmiljöarbetet fungerar, ska det följas upp årligen. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Det är också viktigt att följa upp handlingsplanen.

Några arbetsuppgifter innebär så allvarliga risker att det behöver finnas tydliga och utförliga arbets- och skyddsinstruktioner som beskriver hur man ska arbeta och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

En del av de rutiner som måste fungera handlar om medicinska undersökningar och vaccinationer av anställda som kommer i kontakt med avloppsvatten eller slam eller som utsätts för buller eller vibrationer.

Dessutom krävs rutiner för underhåll, kontroll och besiktning av ventilation och av annan utrustning, bland annat lyfthjälpmedel och personlig skyddsutrustning.

Observera! Att enbart ha rutiner räcker inte för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

För att arbetsmiljön ska vara god och säker, behöver arbetsmiljöarbetets rutiner fyllas med ett bra innehåll, som hanterar de risker som finns på arbetsplatsen. Under avsnittet Arbeta säkert finns råd om vad som kan ingå i rutinerna för ett säkert arbetssätt. Under avsnittet om Anläggningen finns tips om hur man kan arbeta för att skapa en säker anläggning.

Senast ändrad: 2020-03-27
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.