Riskbedömning av explosionsfarlig miljö

Arbete i zonklassade områden ska riskbedömas innan arbetet påbörjas. Även närliggande lokaler/utrymmen ska riskbedömas om de har betydelse för säkerheten.

 

OBS!! Uppdatering av denna sida pågår. metoedrna för riskbedömning har ändrats och de metoder som beskrivs nedan är inaktuella.

 

 

 

Vad kan explodera?
I reningsverk förekommer explosionsrisk på grund av metangas som kan bildas vid anaerob nedbrytning av organiska ämnen i avloppssvattnet. För att explosionsrisk ska uppkomma, krävs att den bildade metangasen samlas upp i något dåligt ventilerat utrymme.

Om en kemisk produkt innebär explosionsrisk framgår av märkningen på förpackningen (röd-vita faropiktogram eller orange farosymboler).

Explosionsklassade områden på reningsverk

 • Rötkammare
 • Slamtank
 • Mätarhus
 • Gasklocka
 • Lager, doseringsrum och doseringsplats för brandfarlig vätska (t ex metanol)
Klassade områden delas in i tre zoner baserat på en bedömning av hur explosiv atmosfären är. Klassningen ska dokumenteras och märkas upp med trekantigformad skylt (med text: "För arbetsrutiner och materiel se explosionsskyddsdokument).
Riskområden där explosiv atmosfär kan uppstå indelas i följande zoner
ZonExempel på zoner
Zon 0. Riskområde där explosiv atmosfär förekommer ständigt, långvarigt eller ofta. * inuti rötkammare. * inuti behållare, gasbehandlingsapparat * inuti gasledningar (pannrum, gasutrustningsrum, rörkulvert, fläktrum, gasmotorrum) * Gasklocka (under membran & gasledningar) * Gasrening * Metanolanläggning (inuti metanolcistern, ledningar, doseringspump)
Zon 1. Riskområde där explosiv atmosfär förväntas förekomma ibland vid normal hantering.* provtagningsventil på rötkammartopp * utloppsrör för rötat slam till förtjockare * ett område av 1,5 m runt manhål, säkerhetsventil och utblåsningsrör * filter i pannrum, gasmotorrum, * intill gasklocka vid brunn * i hela gasrummet * rötslamförtjockare & kemslamförtjockare * torrslamsilo
Zon 2. Riskområde där explosiv gasblandning inte förväntas förekomma vid normal hantering men om den ändå gör det, endast har kort varaktighet* påfyllningstratt för vatten till säkerhetskärl  *utanför dörr till gasklocka (1,5 m runt dörröppning)  * ett område på 1,5 m runt rötkammare, gaskompressorrum , gasklocka och gasutrustningsrum
Riskbedömning
I riskbedömning av explosionsfarlig miljö ska exempelvis följande klargöras och dokumenteras:
 • Vilka byggnader/lokaler/utrymmen, utrustningar, materiel mm som riskbedömts.
 • Områden som genom öppningar har eller som kan få förbindelse med områden där explosiv gasblandning kan uppstå.
 • Vilka explosionsfarliga ämnen som förekommer och blandningens explosionsbenägenhet.
 • Vilka tändkällor (statisk elektricitet, elektrisk utrustning mm) som kan starta en explosion.
 • Sannolikheten för att en explosiv gasblandning uppstår och antänds. Bedömning av varaktighet och konsekvenser av en explosion.
 • Rutiner för säkert arbete i explosionsfarlig miljö.  Detta ska innefatta vilken skyddsutrustning som ska finnas och användas samt vilka säkerhetsåtgärder som ska finnas och vidtas.
 • Rutiner för säkert omhändertagande av eventuellt spill och läckage.
 • Lämpligt släckmedel och släckförfarande vid brand för att förebygga explosion.
 • Minsta bemanning och den samlade utbildningsnivån för att klara arbetet och oförutsedda situationer.
Senast ändrad: 2019-02-06
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.