Ventilkammare

Arbete i ventilkammare innebär risk för syrebrist och farliga gaser. Dessutom är tillträdesvägen ofta besvärlig och arbetet sker i ett slutet utrymme under jord, vilket innebär särskilda risker bland annat om man behöver evakuera någon nödställd. Här beskrivs flera åtgärder som ökar säkerheten vid arbete i ventilkammare.

Inför arbete i ventilkammare

 • De som arbetar med ventilkammare ska ha utbildning i och ha tränat evakuering ur ventilkammare.
 • Arbeta minst två tillsammans vid arbete i ventilkammare. Ensamarbete är inte tillåtet vid en öppen ventilkammare.
 • Om någon arbetar i ventilkammaren, ska en person hela tiden finnas utanför att vid behov kunna larma och tillkalla hjälp eller evakuera.
 • Ta med gasvarnare som ska kunna mäta och larma om det är farliga halter av:
  • Vätesulfid (svavelväte)
  • Syre
  • Koloxid
  • Explosionsrisk

Arbete med ventilkammare

 • Vid arbete i ventilkammare, se till att luckan är spärrad, så att den inte kan slå igen oavsiktligt. Lämna aldrig ventilkammare, inte ens kortvarigt, med luckan öppen. Tillträdet till ventilkammaren får inte heller blockeras på något sätt, så att det kan bli svårt att ta sig ut.
 • Stäng ventilen innan arbetet i ventilkammaren påbörjas. Se till att ventilen är låst eller blockerad, så att det inte går att öppna ventilen så länge någon finns i ventilkammaren.
 • Kontrollera luften i ventilkammaren med gasvarnare innan någon går ner.
 • Om gasvarnaren larmar, ventilera ventilkammaren ordentligt och kontrollera med gasvarnaren att det inte finns farligt höga halter innan arbetet i ventilkammaren påbörjas.
 • Kontrollera om det finns vatten i ventilkammaren. Pumpa ut vattnet före tillträde till ventilkammaren. Om vattendjupet överstiger 0,4 meter, bör man inte gå ned i ventilkammaren innan vattnet pumpats bort. Om vattennivån stiger till 0,4 meter under arbetet (exempelvis på grund av regn eller läckage), bör ventilkammaren utrymmas omgående.
 • Ta alltid med gasvarnare vid arbete inuti ventilkammare. Om gasvarnaren larmar evakuera ventilkammaren omedelbart.
 • Vid lyft av stora eller tunga föremål i ventilkammare, använd lyfthjälpmedel, exempelvis stativ/tripod och ett kedjeblock. Använd också en lyftstopp så det som lyfts är säkrat och inte kan lossna. Se till att ingen vistas under hängande last.
 • En rekommendation är att inte arbeta mer än 1 1/2 timme i ett slutet utrymme, och därefter ta en paus på minst 15 minuter.
 • Om man vid arbete i ventilkammaren inser att det behövs ingrepp som inte planerats och som kan vara riskfyllda, kontrollera med chef innan arbetet påbörjas.

Vid arbete med ventilkammare finns det arbetsmetoder som bör undvikas eller inte får användas:

 • Begränsa arbete med elektrisk utrustning i ventilkammaren så långt möjligt (använd om möjligt pneumatisk utrustning) Om elektriska verktyg används i fuktig miljö ska de vara vattentäta och får de ha en maximal spänning på 25 volt.
 • Svetsning, slipning eller skärning i ventilkammaren bör undvikas, eftersom det bildas luftföroreningar och halterna kan bli höga eftersom ventilkammare vanligtvis är små och inte ventileras. Om svetsning, slipning eller skärning måste göras i ventilkammare, läs mer om Invändig svetsning.
 • Om luckan till ventilkammare frusit fast, får den inte tinas med öppen låga.
Senast ändrad: 2015-12-16
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.